Đọc khoảng: < 1 phút

HÀNG THIẾT YẾU?!
oOo
“Mặt hàng thiết yếu” thiếu thì sao?
Cô Tám phi thân để vượt rào!
Đóng chợ ngưng quầy ngay lúc ngặt…
Tùng quyền túng thế giải trình sau…
Con Chum sướt mướt chờ xiêm áo
Cái Tủm loi ngoi đợi ngự bào
Bít họng, bịt hầu… đành tự xử
Nhu cầu thực tế… thấy mà đau?!
02/09/21