Đọc khoảng: < 1 phút

Cô giúp việc đòi tăng lương. Bà chủ nói:

– Mày làm gì hơn mà đòi tăng lương?

Cô giúp việc:

– Con ủi đồ giỏi hơn bà.

Bà chủ hỏi:

14 Mẹo Đề Nghị Sếp Tăng Lương Một Cách Chuyên Nghiệp

– Ai nói mày giỏi hơn tao?

– Ông chủ bảo thế: Cô giúp việc nói.

Bà chủ hơi bực mình.

– Con nấu cơm giỏi hơn bà.

– Ai nói mày nấu cơm giỏi hơn tao? Bà chủ hỏi.

Cô giúp việc lại nói:

– Ông chủ bảo thế.

Lần này thì bà chủ điên tiết lắm rồi.

Cô giúp việc lại nói:

– Con lên giường giỏi hơn bà.

Lúc này, bà chủ nổi ba máu sáu cơn:

– Ai bảo mày giỏi hơn tao???

Cô giúp việc liền trả lời:

– Anh tài xế lái xe!!….

– Bà chủ liền tăng lương gấp 2 cho cô giúp việc….

TH/ST