Khai mạc Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 3 năm 2019 - Báo ảnh Việt Nam