Đọc khoảng: < 1 phút

COI MẶT NÓ… CỜ?!
oOo
Nằm nhà chống dzịt bấm quen tay
Đủ kiểu đăng phây dẫu có lầy?!
Phát sóng hẹn giờ đưa chuyện phím
Ghi hình trực tiếp để câu lai* (like)
Mỏ chu lật tẩy trò nhơ nhớp
Miệng thủm khui dầm lỡ sủa nhây!
Đấu đá liên miên điều vặt vãnh…
Dễ dzì dấu diếm dáy dơ dây…?!
06/09/2021