Đọc khoảng: < 1 phút

XÁM HỒN…! 

oOo

Đá nứt thành khe…chỗ nước dồn!

Xem chừng tạo hóa chẻ càn khôn

Thằng trây ngỏng ngỏng lùi hang trốn

Đứa nghịch nghinh nghinh lủi cửa cồn

Mắt chạch ba que tìm xẻo rốn

Thân chình xỏ lá kiếm lưng trôn

Lân la món mén dòm…quả thốn!

Cặm cụi săm soi ngửi…xám hồn!