Mười câu châm ngôn này, cho dù đối với người xưa hay con người trong xã hội hiện tại ngày nay đều vô cùng hữu ích, vừa có ý nghĩa giáo dục vừa có ý nghĩa khuyên răn.

Bất luận một người tài hoa bao nhiêu đi nữa nhưng không chú trọng tu dưỡng phẩm chất đạo đức thì tài càng cao bao nhiêu sẽ chỉ đem lại nguy hại cho xã hội bấy nhiêu. Chỉ có chú trọng tu dưỡng đạo đức thì trong tâm người ta mới có quy phạm để ước thúc hành vi của mình. Nếu không, mọi việc làm, truy cầu điều này điều khác đều là vô ích!

TH/ST