Một nồi mạch nha to luôn là tâm điểm của mẹt làm kẹo tơ hồng.

ST