Đọc khoảng: < 1 phút

TÍCH CHIM… (TIÊM CHÍCH)
oOo
Công trình nghiên cứu “vác – xin”* đây
Kháng thể tự nhiên mạnh nhất này!
Lụi tưới vô người đâu chết vội?!
Chích liều bán mạng sống là may!
Khàn hơi mòn mỏi khoan dùng thuốc
Nóng sốt ngặt nghèo chớ mở dây
Miễn dịch vận hành theo sức khoẻ
Xin đừng hoảng hốt nhiễm hay lây?!
01/08/2021
*Vaccine