Trước khi tin vào người khác, trước hết hãy học cách tin vào bản thân mình.

TH/ST