Diễn đàn hacker lớn nhất nhὶ thế giới bị triệt hᾳ, admin bị bắt - Ảnh 1.

TH/ST