Luật Nhập Cư Hoa Kỳ

/Luật Nhập Cư Hoa Kỳ

Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Một người vợ hoặc chồng là người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ với loại chiếu khán (visa) phi-di-dân, không vi phạm diện nhập cảnh, có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh nếu họ hợp lệ để xin chiếu khán di dân. Nếu quý vị là khách

Luật Di Trú: I-601 Waiver – Phần II

Nhưng chúng tôi đã trình bày vào kỳ trước, tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm adjustment of status (tức là làm đơn xin thay

Luật Di Trú: I-601 Waiver

Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm adjustment of status (tức là làm đơn xin thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân)

Luật di Trú – Quốc Tịch Hoa Kỳ

Ðể được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện: Ðiều kiện thứ nhất: đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi. Ðiều kiện thứ hai: đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 3)

Các nguồn luật khác Tiền lệ tư pháp Các tòa án xét xử các hành vi vi phạm luật và các tranh chấp nảy sinh từ luật. Thông thường, tòa án cần phải diễn giải luật. Để làm điều đó, các tòa án tự ràng

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 2)

Lập pháp Hiến pháp trao quyền thông qua luật cho Quốc hội. Một đề xuất được Quốc hội xem xét được gọi là một dự luật (bill). Nếu đa số thành viên mỗi viện (Thượng viện và Hạ viện) thông qua (trong trường hợp Tổng

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 1)

Công việc hàng ngày của các tòa án trên toàn nước Mỹ là đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến số phận của hàng ngàn người. Một số quyết định chỉ ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp đến một hành vi