Nhà thờ chính tòa Canterbury tại Canterbury, Kent, Anh.

ST