Chia thu nhập cὐa mὶnh ra thành 6 quў là phưσng phάp quἀn lу́ tài chίnh cά nhân đσn giἀn và hiệu quἀ nhất hiện nay. Công thức này do T. Harv Eker lập ra. Ông Đọc tiếp…

TH/ST