Diem mat nhung tau ngam hat nhan mai mai nam lai duoi day bien

ST