Chủ tịch Quốc hội: Không nên lấy sự việc cụ thể phủ nhận kết quả, nỗ